USŁUGI PROJEKTOWE GDAŃSK PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE Trójmiasto Gdynia Sopot

Pełna lista projektów

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt / Inwestor
Rok wykonania
M.p.z.p. „Park Wiatrowy Stolno I” dla terenów w gminie Stolno
2013
M.p.z.p. dla terenów przeznaczonych pod farmy wiatrowe w rejonie miejscowości Grąbkowo, gm. Potęgowo
Gmina Potęgowo
2011
M.p.z.p. dla ośrodka rekreacyjnego nad Jeziorem Choczewskim, w obrębie ewidencyjnym Choczewo i Łętowo, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2007-2008
M.p.z.p. dla rejonu ulic Reymonta, Matejki, Konopnickiej i Prusa w Choczewie, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2007-2008
M.p.z.p. dla działek od nr 116/1 do 116/18, działek nr 117/3, 117/5, 117/6, 118, 183 oraz części działki nr 68, położonych w obrębie ewidencyjnym Sasino w gminie Choczewo
Gmina Choczewo
2007-2008
M.p.z.p. dla fragmentu wsi Lubiatowo, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2007-2008
M.p.z.p. dla fragmentu wsi Ciekocino, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2007-2008
M.p.z.p. dla działki nr 17/3 i części działki nr 20, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2006-2007
Zmiana m.p.z.p. dla osiedla „Krzesiniec II” obręb Sasino w gminie Choczewo
Gmina Choczewo
2006-2007
M.p.z.p. dla fragmentu wsi Sasino – rejon ulic Działkowej i Słonecznej, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2006-2007
M.p.z.p. dla działek nr 5, 7, 8, 9, 10, 11 oraz części działki nr 16 obręb ewidencyjny Słajszewo, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2005-2006
M.p.z.p. dla działek nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 159, 160, 287/3, 287/4 oraz części działki nr 16, 17, 282, 288 obręb ewidencyjny Słajszewo, gmina Choczewo
M.p.z.p. dla działek nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 159, 160, 287/3, 287/4 oraz części działki nr 16, 17, 282, 288 obręb ewidencyjny Słajszewo, gmina Choczewo Gmina Choczewo
2004-2005
M.p.z.p. dla działek nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3 oraz części działki nr 20/2 obręb ewidencyjny Słajszewo, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2004-2005
M.p.z.p. dla działek nr 3/29, 3/74 oraz części działek nr 3/19 i 3/30 obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2004-2005
M.p.z.p. dla działek nr 3/78, 3/79, 3/80, 3/81, 3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 3/87, 3/88, 3/89, 3/90, 3/91 oraz części działek nr 4 i 5/16 obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2004-2005
M.p.z.p. dla działki nr 344, obręb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo
Gmina Choczewo
2004-2005
M.p.z.p. dla Stacji Uzdatniania Wody w Minkowicach w gminie Krokowa
Gmina Krokowa
2003-2005
M.p.z.p. w gminie Choczewo dla działki nr 172/15 położonej w obrębie Łętowo w Gminie Choczewo
Gmina Choczewo
2003
M.p.z.p. gminy Gniewino dla fragmentu obszaru wsi Nadole obręb geodezyjny Nadole
Zarząd Gminy Gniewino
2002-2003

STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPRACOWANIA STUDIALNE I ANALITYCZNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ PRZESTRZENNĄ

Obiekt / Inwestor
Rok wykonania
Gminna ewidencja zabytków – gmina Puck
Gmina Puck
Współpraca: Tomasz Nadolny
2010
Analiza aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w gminie Potęgowo
Wójt Gminy Potęgowo
2008
Analizy wejściowe do opracowań planistycznych związanych z planowaną lokalizacją farmy wiatrowej w gminie Liniewo
2006
Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. w miejscowościach Sasino i Słajszewo oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planów z ustaleniami studium
Wójt Gminy Choczewo
2004
Analiza zgodności z prawem projektu planu ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Wójt Gminy Krokowa
2004

SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY I KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ KONCEPCJE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Obiekt / Inwestor
Rok wykonania
Ośrodek Wypoczynkowy Gdańskiej Stoczni „Remontowa” - koncepcja zagospodarowania
Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.
2008
Koncepcja zagospodarowania miejsca pamięci Jana Pawła II w Krokowej
Gmina Krokowa, Społeczny Komitet Budowy Miejsca Pamięci Jana Pawła II w Krokowej
2005-2006
Osiedle „Krzesiniec II” w obrębie geodezyjnym Sasino w gminie Choczewo
Schneuing GmbH
2003

STRATEGIE I PROGRAMY ROZWOJOWE

Obiekt / Inwestor
Rok wykonania
Strategia Rozwoju Gminy Płużnica do roku 2020
Gmina Płużnica
2009
Strategia Rozwoju Gminy Potęgowo do roku 2020
Gmina Potęgowo
2008-2009
Gminny program opieki nad zabytkami gminy Gardeja na lata 2006 - 2009
Gmina Gardeja
2005-2006
Program Ochrony Środowiska Miasta Jastarnia i Plan Gospodarki Odpadami Miasta Jastarnia na lata 2004 - 2008 z perspektywą do roku 2012
Gmina Jastarnia
2004-2005
Program Ochrony Środowiska Gminy Krokowa i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Krokowa na lata 2004 - 2008 z perspektywą do roku 2012
Gmina Krokowa
2004-2005
Program Ochrony Środowiska Gminy Puck i Plan Gospodarki Odpadami Gminy Puck na lata 2004 - 2008 z perspektywą do roku 2012
Gmina Puck
2003-2004
Studium Wykonalności dla Strefy Wysokiej Jakości Usług Turystycznych w Malborku
Urząd Miejski w Malborku
Współpraca: DS Consulting, ul. Grunwaldzka 205/209, 80-266 Gdańsk
2003
Grupa Projektowa ZOOM - projekt architektoniczny : dom, biurowiec, hotel, pensjonat, szpital, dom inteligentny, rezydencja, adaptacja, ogród, kino domowe - Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot